Legend of Mir 3 - Empire Revolution - Regulamin Eventów

REGULAMIN EVENTÓW


§1 - Rodzaje eventów


1. Event odpalany automatycznie (NPC)
2. Event odpalany ręcznie przez GM (NPC)
3. Event organizowany przez GM zapowiedziany lub niezapowiedziany (nie musi wykorzystywać NPC)


§2 – Mapa eventowa


1. Na mapie eventowej obowiązuje Regulamin eventów serwera Legend of Mir 3 – Empire
2. Regulamin eventów jest integralnym rozszerzeniem regulaminu serwera i ma pierwszeństwo przed regulaminem KR jeżeli jest to w danym momencie mapa objęta eventem
3. Pod pojęciem mapa eventowa rozumiemy wszystkie mapy, na których odbywa się event łącznie z mapami, na których znajdują się NPC odpowiedzialni za wpuszczanie na mapy powiązane z eventem
4. Jeżeli nie jest sprecyzowane, na których mapach występuje event (np. gracze poszukują tej mapy) to za obszar eventu uznawany jest cały obszar gry
5. Mapy eventowe są objęte regulaminem eventów od momentu startu eventu aż do jego zakończenia


§3 – Walki na eventach


1. Zabronione jest celowe zabijanie lub zadawanie znaczących obrażeń innym uczestnikom eventu na mapach eventowych pod karą grzywny/jaila. Wyjątkiem jest jawne zezwolenie na PvP przez GM.
2. W przypadku eventów niezapowiedzianych atakowanie innych graczy również będzie karane ostrzeżeniem/grzywną/jailem. Domniemuje się że gracz ma możliwość uzyskania informacji o odbywającym się evencie od innych graczy, co nie zwalnia go z przestrzegania regulaminu


§4 – Kradzieże na eventach


1. Wszelkie kradzieże na eventach podlegają takim samym karom jak sprecyzowano w Regulaminie Serwera


§5 – Oszustwa


1. Wszelkie próby wykorzystywania bugów na eventach dla własnych lub wspólnych korzyści podlegają karze
2. Gracz jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia zauważonego błędu


REGULAMIN NIE JEST KOMPLETNY I MOŻE ULEC ZMIANIE LUB UAKTUALNIENIU O KOLEJNE ZAGADNIENIA W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB.